ABOUT

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI

ĐIỀU LỆTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đại hội Đại biểu của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung và sửa đồi bản Điều lệ của Liên đoàn và có hiệu lực thi hành sau khi đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn./.

ĐIỀU LỆTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đại hội Đại biểu của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung và sửa đồi bản Điều lệ của Liên đoàn và có hiệu lực thi hành sau khi đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn./.

ĐIỀU LỆTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đại hội Đại biểu của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung và sửa đồi bản Điều lệ của Liên đoàn và có hiệu lực thi hành sau khi đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn./.

ĐIỀU LỆTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đại hội Đại biểu của Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền bổ sung và sửa đồi bản Điều lệ của Liên đoàn và có hiệu lực thi hành sau khi đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê chuẩn./.