Documents

2311/2023

Văn bản số 17920/SXD-VLXD ngày 16/11/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4790/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về việc phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

1311/2023
Thông tư số 63/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.