ABOUT

HỘI VIÊN SACA

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dưng TP.HCM (Hiệp hội) được thành lập vào ngày 18/5/1991. Đến nay tổng số hội viên của Hiệp hội là 115, trong đó có 98 hội viên pháp nhân là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng và 17 hội viên cá nhân. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM hoạt đông và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP.HCM.

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dưng TP.HCM (Hiệp hội) được thành lập vào ngày 18/5/1991. Đến nay tổng số hội viên của Hiệp hội là 115, trong đó có 98 hội viên pháp nhân là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng và 17 hội viên cá nhân. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM hoạt đông và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP.HCM.

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dưng TP.HCM (Hiệp hội) được thành lập vào ngày 18/5/1991. Đến nay tổng số hội viên của Hiệp hội là 115, trong đó có 98 hội viên pháp nhân là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng và 17 hội viên cá nhân. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM hoạt đông và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP.HCM.

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dưng TP.HCM (Hiệp hội) được thành lập vào ngày 18/5/1991. Đến nay tổng số hội viên của Hiệp hội là 115, trong đó có 98 hội viên pháp nhân là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng và 17 hội viên cá nhân. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM hoạt đông và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP.HCM.