Giới thiệu

Thư Ngỏ Của Chủ Tịch Hiệp Hội
Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dưng TP.HCM (Hiệp hội) được thành lập vào ngày 18/5/1991. Đến nay tổng số hội viên của Hiệp hội là 121, trong đó có 109 hội viên pháp nhân là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng và 12 hội viên cá nhân. Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP.HCM hoạt đông và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Sở Xây dựng TP.HCM.
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI XÂY DỰNG  & VẬT LIỆU XÂY DỰNG (SACA)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ 27 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

HIỆP HỘI XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP. HCM (1991-2018)
 

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)