Luật

 

STT KÝ HIỆU VĂN BẢN LOẠI VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TÓM TẮT TẢI VỀ
1 67/2014/QH13 Quốc hội 26/11/2014

Luật số 67/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT ĐẦU TƯ

Download
2 65/2014/QH13 Quốc hội 25/11/2014

Luật số 65/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT NHÀ Ở

Download
3 66/2014/QH13 Quốc hội 25/11/2014

Luật số 66/2014/QH13 của Quốc hội: LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Download
4 50/2014/QH13 Quốc hội 18/6/2014

Luật xây dựng 2014

Download
5 45/2013/QH13 Quốc hội 29/11/2013

Luật số 45/2013/QH13 của Quốc hội:LUẬT ĐẤT ĐAI

Download
6 43/2013/QH13 Quốc hội 26/10/2013

Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội: LUẬT ĐẤU THẦU

Download
7 10/CT-TTg Chính phủ 16/04/2012 Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng đất sét nung Download
8 12345678 Chính phủ 17/03/2022