Giới thiệu

THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HIỆP HỘI
HIỆP HỘI XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP.HCM 31 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1991 - 2022)
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI SACA NHIỆM KỲ VIII

BAN CHẤP HÀNH

HIỆP HỘI XÂY DỰNG  & VẬT LIỆU XÂY DỰNG (SACA)

NHIỆM KỲ VIII (2021 - 2025)

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

LỊCH SỬ 31 NĂM XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

HIỆP HỘI XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG TP. HCM (1991-2022)
 

ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI

ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)