Chỉ thị
STT KÝ HIỆU VĂN BẢN LOẠI VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH TÓM TẮT TẢI VỀ
1 13/2015/CT-UBND UBND Thành phố 13/07/2015 Chỉ thị số 13/2015/CT-UBND ngày 13/07/2015 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
 
 
Download

 

2 07/CT-TTg Chính phủ 30/04/2015 Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công Download
3 19/2014/CT-UBND UBND Thành phố 25/08/2014 Chỉ thị số 19/2014/CT-UBND ngày 25/8/2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh Về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn thi công xạt dựng trên địa bàn thành phố Download