Hội viên
 Công ty tổ chức triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild
Công ty tổ chức triển lãm quốc tế xây dựng Vietbuild
307/17 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Tân Bình -TP.HCM
Tổ chức hội chợ triễn lãm xúc tiền thương mại và các hoạt
động phục vụ xúc tiến thương mại