Hội viên

Chính sách hội viên

HỘI VIÊN VÀ TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN

 1.  Hội viên chính thức của Hiệp hội gồm hội viên tập thể và hội viên cá nhân.
 • Hội viên tập thể của Hiệp hội là các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xây dựng, sản xuất và cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và các ngành có liên quan đến xây dựng; Đại diện các ngân hàng, tổ chức tài chính tán thành điều lệ Hiệp hội tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội thì được Ban chấp hành xem xét kết nạp làm hội viên chính thức của Hiệp hội.
 • Hội viên cá nhân là những người đang cộng tác hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng, tán thành điều lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập thì được Ban chấp hành xem xét kết nạp làm hội viên của Hiệp hội.
 1. Tiêu chuẩn hội viên

Các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng và các lĩnh vực có liên quan tới lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện có đơn đăng ký gia nhập thì được Hiệp hội xét, quyết định công nhận là hội viên chính thức của Hiệp hội.

 1. Quyền của hội viên
 • Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
 • Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
 • Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
 • Được giới thiệu hội viên mới.
 • Được khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
 • Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 1. Nghĩa vụ của hội viên
 • Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hiệp hội.
 • Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hiệp hội phát triển vững mạnh.
 • Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hiệp hội phân công bằng văn bản.
 • Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hiệp hội.
 • Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hiệp hội.
 1. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hiệp hội

- Các cá nhân, tổ chức đủ tiêu chuẩn nêu trên và tự nguyện xin gia nhập Hiệp hội sẽ làm hồ sơ xin vào Hiệp hội theo mẫu của Hiệp hội.

- Ban chấp hành xem xét công nhận hội viên.

- Căn cứ kết quả xét kết nạp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Chủ tịch Hiệp hội là người ký quyết định kết nạp. Thời gian tham gia Hiệp hội của hội viên được tính từ ngày ra quyết định.

- Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội, gửi đơn thông báo ra hội cho Ban chấp hành Hiệp hội.

- Hội viên bị xóa tên khỏi Hiệp hội trong các trường hợp: Vi phạm nghiêm trọng pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín và tài chính của Hiệp hội. Hội viên không đóng hội phí hàng năm cho Hiệp hộiHội viên bị cơ quan nhà nước đình chỉ hoạt động, bị giải thể hay tuyên bố phá sản.